ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van BO Wonen te Hoofddorp.

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BO Wonen hierna te noemen: BO Wonen partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door BO Wonen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor BO Wonen eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van BO Wonen.
2.2
De verplichtingen van BO Wonen gaan nooit verder dan door BO Wonen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1
Alle schriftelijke aanbiedingen van BO Wonen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is BO Wonen gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
3.2
Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij BO Wonen mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3
Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt de aanvaarding van het aanbod van BO Wonen schriftelijk ondertekend heeft “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1
Cliënt zal BO Wonen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2
Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BO Wonen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1
genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is BO Wonen bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1
BO Wonen neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2
BO Wonen zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van BO Wonen bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BO Wonen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BO Wonen in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2
Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BO Wonen.
6.3
Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4
Indien naar het oordeel van BO Wonen een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is BO Wonen bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2
Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1
Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BO Wonen aan te wijzen bankrekening.
8.2
Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
8.3
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. BO Wonen is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.4
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van BO Wonen dan geeft cliënt dit binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 5 werkdagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 9 Termijnen
9.1
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij BO Wonen schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en BO Wonen ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1
Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van BO Wonen opgeschort. In dat geval is BO Wonen verplicht te leveren, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal, waarvan BO Wonen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BO Wonen kan worden gevergd.
10.2
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien BO Wonen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BO Wonen gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1
De totale aansprakelijkheid van BO Wonen wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
11.2
De aansprakelijkheid van BO Wonen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt BO Wonen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BO Wonen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3
BO Wonen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk BO Wonen, naar haar oordeel, nodig had voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4
Opdrachtgever zal BO Wonen en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.5
Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op BO Wonen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1
BO Wonen behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van BO Wonen kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient BO Wonen de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
12.2
Bij annulering van de opdracht door cliënt, om welke reden dan ook, is BO Wonen gemachtigd om 30% van het totale aankoopbedrag in rekening te brengen aan cliënt, als zijnde annuleringskosten.

Artikel 13 Beëindiging
13.1
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk, indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1
Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen
15.1
Alle geschillen welk tussen BO Wonen en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij BO Wonen ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
15.2
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
16.1
BO Wonen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
16.2
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3
Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BO Wonen.